Amazon ได้ลบสิทธิ์การเข้าถึง API สำหรับบริการ Drive ออกแล้ว

Amazon ได้ลบสิทธิ์การเข้าถึง API สำหรับบริการ Drive ออกแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้ Cloud Sync และ Hyper Backup ของ Synology จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Amazon Drive ได้อีก ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่บน Amazon Drive แต่จะเข้าถึงจากแอปพลิเคชัน Synology ไม่ได้อีกต่อไป

Amazon ได้ลบสิทธิ์การเข้าถึง API สำหรับบริการ Drive ออกแล้ว

ลดความยุ่งยากของการถ่ายโอนด้วย C2 ได้ฟรี

การสำรองข้อมูลระยะไกลเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ สามารถสมัครขอรับสิทธิ์เข้าถึงการสำรองข้อมูล C2 ได้ฟรี ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำรอง C2 จนถึง 31 มีนาคม 2563 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล C2

ข้อมูลสำคัญ

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่งเสริมการขายนี้ เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครใช้งาน C2 อยู่ก่อน และกำลังใช้งาน Amazon Drive ร่วมกับ Synology Hyper Backup และ/หรือ Cloud Sync อยู่ในขณะนี้เท่านั้น
  • ไม่ว่าจะลงทะเบียนเมื่อใดก็ตาม พื้นที่จัดเก็บข้อมูล C2 นี้ สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น และจำเป็นจะต้องระบุข้อมูลการชำระเงินที่ถูกต้อง เพื่อรับประกันการบริการที่ต่อเนื่องหลังจากนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามความจุที่เลือกไว้หลังจากช่วงส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง
  • หลังจากได้รับคำขอของคุณแล้ว อาจใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ หรือนานกว่านั้น โดย Synology ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธแอปพลิเคชันใดๆ และลบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล C2 แบบส่งเสริมการขายนี้ หากเราสงสัยว่ามีการใช้งานในทางที่ผิด
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนไฟล์ของคุณจาก Amazon Drive หลังจากวันที่มีการตัดยอด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้